Regelgrundlag

Bekendtgørelser og love, der har betydning for censorformandsskabet og for censorernes virke.

Universitetsloven

LBK nr 778 af 07/08/2019

Forvaltningsloven
LBK nr 433 af 22/04/2014


Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 22 af 09/01/2020


Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015 

 

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 20 af 09/01/2020