Regelgrundlag

Bekendtgørelser og love, der har betydning for censorformandsskabet og for censorernes virke.

Universitetsloven

LBK nr 778 af 07/08/2019

Forvaltningsloven
LBK nr 433 af 22/04/2014


Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr 22 af 09/01/2020

Efter 1. september 2022
BEK nr. 2271 af 01/12/2021

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015 

Efter 1. september 2022
BEK nr. 1125 af 04/07/2022

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser

BEK nr. 458 af 19/04/2022

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

BEK nr 20 af 09/01/2020