Midlertidig beskikkelse af censor

Hvad er en midlertidig beskikkelse?

Når et universitet ønsker at benytte en ekstern censor, som ikke er beskikket i det relevante censorkorps, skal censoren beskikkes midlertidigt for den pågældende eksamen.

Hvornår skal der midlertidigt beskikkes en censor til eksamen?

Når det ikke er muligt at finde en censor i korpset, betyder det, at alle med de rette faglige kvalifikationer er blevet spurgt, om de kan tage opgaven.

Når der ikke kan findes en censor gennem CensorIT, skal der udpeges og beskikkes en midlertidig censor.

I den situation vil bestilleren på universitetet modtage en mail fra CensorIT om, at det er nødvendigt at udpege en censor midlertidigt.

Hvad gør man, når en censor skal beskikkes midlertidigt?

Den fra universitetet, der bestiller censor, skal i samarbejde med fagmiljøet finde en kvalificeret person, der kan være censor. Censor må ikke have været ansat ved det universitet, der afholder eksamen, inden for de seneste 2 år. (Se mere under Hvem kan være midlertidig censor?)

Bestilleren ansøger om midlertidig beskikkelse af den kvalificerede person ved at udfylde en online ansøgningsblanket.

Til at udfylde blanketten skal der bruges oplysninger om censor. Du kan finde en mailskabelon til indhentning af de nødvendige oplysninger fra censor ved at klikke her.

Når oplysninger om censor er indhentet, indsendes ansøgning om midlertidig beskikkelse. Ansøgningen skal indsendes via en online blanket. Klik her for at gå til online blanket.

Når bestilleren modtager en automatisk kvittering pr. mail, er ansøgningen modtaget i sekretariatet.

Når Censorsekretariatet ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet har modtaget ansøgningen om midlertidig beskikkelse, sendes ansøgningen til censorformanden. Censorformanden giver besked tilbage, om ansøgningen kan imødekommes.

Censorsekretariatet sender derpå svar på ansøgningen til censor og bestiller af censor via e-mail fra censorformandskab@sund.ku.dk.
CensorIT sørger for, at prøven allokeres til censoren.

Nu kan eksamen afholdes med den midlertidigt beskikkede censor.

Kan den samme censor bruges i fremtiden?

Censor er kun godkendt til den specifikke eksamen. Hvis den samme situation opstår på et senere tidspunkt, skal der derfor igen søges om midlertidig beskikkelse. Det gælder, selvom det er eksamen i det samme fag, som censoren tidligere har været beskikket til.

Hvem kan være censor midlertidigt?

En midlertidigt beskikket censor må ikke være ansat ved det universitet, der afholder eksamen. Afholdes eksamen med krav om ekstern censur, hvor en internt ansat er censor, er eksamen ugyldig, og eksamen skal afholdes på ny.

For at være kvalificeret til at blive midlertidigt beskikket som censor til en enkeltstående eksamen, skal personen, ifølge Censorbekendtgørelsen, have

  • en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
  • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metode
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag
  • aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Hvad gør man, når censor melder fra kort før eksamen?

Hvis det ikke er muligt at nå at få censorformandskabets godkendelse af en midlertidig beskikkelse, må universitetet selv udpege en person som censor. Det gælder dog fortsat, at denne person ikke må have været ansat på det universitet, hvor eksamen afholdes, inden for de seneste 2 år.

Derudover skal censor leve op til ovenstående krav til censorer:

  • en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
  • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag
  • aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Universitetet skal hurtigst muligt orientere censorformandskabet om, at de har udpeget en censor, der ikke er beskikket i censorkorpset. Det gør bestilleren af censor ved at udfylde en online ansøgningsblanket. Klik her for at gå til blanket.

Når der modtages en automatisk kvittering pr. mail, er ansøgningen modtaget i sekretariatet.

Hvis formandskabet ikke kan godkende den udpegede censor, vil eksamen være ugyldig. Hvis eksamen eksempelvis afholdes med en internt ansat som censor, vil eksamen være ugyldig.