Beskikkelse af censorer

Alle censorer beskikkes af Styrelsen for Videregående uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet for en 4 årig periode.

Den indeværende periode udløber den 31. december 2023.

Kvalifikationer

Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps forudsættes at have:

 De formelle krav §57 fra Eksamensbekendtgørelsen:
1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder
3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag
4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Endvidere vil censorformandskabet ved udvælgelsen af censorer lægge vægt på:
 *tidligere censorerfaring
 *videnskabelig kompetence
 *praktisk erfaring

Bemærk, at der i Eksamensbekendtgørelsen § 53. stå: Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Det betyder, at du ikke kan fungere som censor, hvis du er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus (med kontrakt). En ”emeritus-kontrakt” betyder, at der foreligger en kontrakt mellem en institution og en pensioneret, tidligere ansat.

Honorering
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten for censur udgør aktuelt pr. time kr. 449,59 (Finansministeriets cirkulære vedr. censorvirksomhed). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Ansøgning
Ansøgning om efterbeskikkelse skal ske via Censor IT - via følgende LINK til ansøgning

Under ”Forside” kan du se liste over fagområder med og uden nøgleord, der kan hjælpe dig med at beslutte hvilke fagområder der er relevante at blive beskikket i.

Spørgsmål vedr. ansøgninger kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved Louise Berntsen: Tlf. direkte 3532 6318/ mobil 2962 4064/E-mail censorformandskab@sund.ku.dk.

Ved tekniske spørgsmål til ansøgning via Censor-IT kan Censorsekretariatet besvare spørgsmål på telefonnr. 72665161 eller mail: censor-it@ucsyd.dk.

Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding efter censorformandskabet har behandlet ansøgningen. Hvis der er tale om en censor der ikke allerede er beskikket for perioden 2020/2023 skal ministeriet også godkende censor (det kan tage op til 3 måneder).