Beskikkelse af censorer


Interesseret i at blive censor:

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset i den aktuelle beskikkelsesperiode 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: https://censorsekretariatetku-sund.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.
Kvalifikationer
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps forudsættes at have:

De formelle krav ifølge §11 i Censorbekendtgørelsen:

  1. en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  2.  indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
  3. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag, og
  4. aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Endvidere vil censorformandskabet ved udvælgelsen af censorer ifølge §4 i Censorbekendtgørelsen lægge vægt på:

  1. at det samlede korps dækker alle de fag eller fagelementer, der indgår i uddannelserne eller de centrale fag, og de ansættelsesområder, som uddannelserne sigter mod,
  2.   at der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter mod,
  3.   at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, og
  4. at der for de uddannelser eller centrale fag, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske universiteter.

Bemærk, at der i Censorbekendtgørelsen § 7 står: Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Det betyder, at du ikke kan fungere som censor, hvis du er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus (med kontrakt). En ”emerituskontrakt” betyder, at der foreligger en kontrakt mellem en institution og en pensioneret, tidligere ansat.

Honorering
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten for censur udgør pr. 1. april 2023 kr. 478,77 pr. time (Finansministeriets cirkulære vedr. censorvirksomhed). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.