Beskikkelse af censorer

Under ”Forside” på Censor IT vil du kunne se en liste over fagområder med og uden nøgleord, der kan hjælpe dig med at beslutte, hvilke fagområder, der er relevante at blive beskikket i.

Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding efter censorformandskabet har behandlet ansøgningen inden årets udgang.

Spørgsmål vedr. ansøgninger kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved Pia Nygaard: Tlf.: 35 33 24 37 / mail: censorformandskab@sund.ku.dk.

Ved tekniske spørgsmål til ansøgning via Censor IT kan Censorsekretariatet besvare spørgsmål på telefonnr. 72 66 51 61 eller mail: censor-it@ucsyd.dk.


Alle censorer beskikkes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter indstilling fra Censorformandskabet for en 4-årig periode.

Den indeværende periode udløber den 31. december 2023.

Ny ansøgningsrunde er åben til den 31. oktober 2023
Læs mere herom nederst på siden.
Kvalifikationer
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps forudsættes at have:

De formelle krav ifølge §11 i Censorbekendtgørelsen:

  1. en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
  2.  indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
  3. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag, og
  4. aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Endvidere vil censorformandskabet ved udvælgelsen af censorer ifølge §4 i Censorbekendtgørelsen lægge vægt på:

  1. at det samlede korps dækker alle de fag eller fagelementer, der indgår i uddannelserne eller de centrale fag, og de ansættelsesområder, som uddannelserne sigter mod,
  2.   at der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for universiteterne på et af de ansættelsesområder, uddannelserne sigter mod,
  3.   at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, og
  4. at der for de uddannelser eller centrale fag, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske universiteter.

Bemærk, at der i Censorbekendtgørelsen § 7 står: Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Det betyder, at du ikke kan fungere som censor, hvis du er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus (med kontrakt). En ”emerituskontrakt” betyder, at der foreligger en kontrakt mellem en institution og en pensioneret, tidligere ansat.

Honorering
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten for censur udgør pr. 1. april 2023 kr. 478,77 pr. time (Finansministeriets cirkulære vedr. censorvirksomhed). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Ny ansøgningsrunde for beskikkelsesperioden 2024-2027
Fra den 22. september til og med den 31. oktober 2023 vil du have mulighed for at ansøge om at blive beskikket som censor i beskikkelsesperioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Når ansøgningsrunden åbner, vil du kunne finde et link her på siden til ansøgningsskemaet på Censor IT (www.censorsekretariatku-sund.censor-it.dk).